Woda i Energia

Światowy Dzień Wody 2014: Woda i energia

 

Woda i energia są ze sobą blisko związane i wzajemnie od siebie zależne. Stanowią one podstawowe elementy  niezbędne do życia, rozwoju i postępu ludzkości. Brak energii i wody dla wielu jest jednym z czynników powodującym ubóstwo i wykluczenie. 

 

Dlaczego woda i energia są współzależne?

  • Energia przybiera różnorodne formy, woda zaś jest niezbędna do produkcji, transportu i wykorzystania wszystkich form energii.
  • Woda używana jest w przemyśle wydobywczym do produkcji paliw takich jak węgiel, ropa, gaz czy uran.
  • Konwencjonalna produkcja energii wymaga mobilizacji i wykorzystania znacznych zasobów wody, zwłaszcza w energetyce jądrowej i cieplnej do chłodzenia, a także w hydroenergetyce do przechowywania w zbiornikach i napędzania turbin.
  • Znane są przypadki zamykania elektrowni z powodu braku wody do chłodzenia lub zbyt wysokich temperatur wody.
  • Systemy energetyczne zasilające pompowanie, gotowanie, dezynfekcję, oczyszczanie, dystrybucję i przechowywanie wody są niezwykle istotne dla zapewnienia bezpiecznej wody pitnej. Energia jest niezbędna do pompowania czystej wody z głębszych warstw gruntu lub do jej gotowania w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia.

 

wwd14_sq1_336x280

 

Dostęp do wody i energii

Niezależnie od poziomu rozwoju, każde społeczeństwo napotyka problemy z zapewnieniem dostępu do wody i energii. W najuboższych rejonach zagwarantowanie dostępu zarówno do wody, jak i energii jest konieczne dla zmniejszenia ubóstwa i przerwania błędnego koła nędzy i zacofania. W gospodarkach w okresie transformacji poprawa ilości i dostępności wody i energii stanowi integralną część postępu gospodarczego.

Spójna polityka bezpieczeństwa wodno-energetycznego może nieść ze sobą przekaz bezpiecznej przyszłości, zachęcać do inwestycji i stymulować innowacyjność, a także angażować sektor prywatny. 

 

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest zależny od dostępu do wody i energii. Woda i energia są także niezbędne do poprawy warunków zdrowotnych, edukacji, bezpieczeństwa żywności i infrastruktury budowlanej. Niemal 40% ludności świata wykorzystuje drewno, węgiel, węgiel drzewny lub odpady zwierzęce do gotowania pożywienia. Wdychanie toksycznego dymu powoduje choroby płuc, które zabijają niemal 2 miliony osób rocznie. Większość z nich to kobiety i dzieci. Energia elektryczna umożliwia dzieciom naukę po zmroku. Ponadto umożliwia pompowanie wody do nawadniania upraw oraz chłodzenie żywności i leków. Korzystanie z nowoczesnych paliw do ogrzewania i gotowania uwalnia kobiety od czasochłonnych, żmudnych prac i niebezpieczeństw, z jakimi wiążą się dalekie wyprawy po drewno na opał.

Całkowite zużycie energii już jest sześciokrotnie wyższe niż w roku 1950, a według przewidywań, do roku 2030 ma wzrosnąć nawet o 55% w związku ze wzrostem liczby ludności i poprawą warunków życia. Aby wykarmić cały świat w 2050 roku, produkcja żywności będzie musiała wzrosnąć nawet o 70%, co może wymagać o 50% więcej wody, lecz już w 2025 roku dwa na trzy państwa odczują problemy z dostępnością wody, zaś 2,4 mld ludzi stanie w obliczu „bezwzględnego niedoboru wody”.

Globalne ocieplenie, wzrost liczby ludności, urbanizacja i rosnąca konsumpcja wody i energii wciąż naruszają nasz i tak już delikatny ekosystem. Ponadto rynki i przywódcy polityczni nadal wykazują tendencję do faworyzowania działań wykorzystujących dużą ilość wody na obszarach pustynnych i półpustynnych, gdzie dostępna jest tylko niewielka jej ilość.

 

Odnawialne źródła energii

Produkcja energii  pochodząca ze źródeł odnawialnych wymaga zużycia niewiele lub nawet pięciokrotnie więcej niż elektrownia termalna napędzana gazem, albo dwukrotnie więcej niż elektrownia węglowa.

W energetyce wiatrowej zużywa się nieznaczne ilości wody.

Około 8% światowego zużycia energii wykorzystywane jest na pompowanie, oczyszczanie i transportowanie wody. Transport wody  i procesy jej oczyszczenia  wymagają zużywają duża energii. Woda pitna w miejskich sieciach wodociągowych zwykle potrzebuje intensywnego uzdatniania. Gdy przybiera postać ścieków, wymaga powtórnego oczyszczania przed ponownym wprowadzeniem jej do środowiska.

 IMG_0751

Rola społeczeństwa międzynarodowego

Organizacje wchodzące w skład systemu Narodów Zjednoczonych, w ścisłej współpracy z międzynarodowymi partnerami i donorami, kieruje uwagę na współzależność wody i energii, koncentrując się w szczególności na nierównościach społecznych , zwłaszcza w przypadku „miliarda najbiedniejszych” mieszkańców slumsów i ubogich obszarów wiejskich, którzy utrzymują się przy życiu bez dostępu do bezpiecznej wody pitnej, odpowiednich sanitariatów, wyżywienia i dostaw energii. Celem organizacji NZ jest także ułatwienie opracowania programów, które połączą sektor publiczny i sektor  biznesu.

Rozwój zielonej gospodarki powinien uwzględnić zarówno bezpieczeństwo energetyczne  zrównoważone wykorzystanie wody Woda i energia muszą znaleźć się  wśród priorytetów  agendy rozwoju świata po roku 2015 i nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Światowy Dzień Wody

Nie możemy w dalszym ciągle ignorować i pomijać silnego związku pomiędzy wodą a energią. Bowiem maja one wpływ na ekosystem i ekonomią.  

Celem Światowego Dnia Wody jest uświadomienie społeczeństwu istnienia tych powiązań oraz ukazanie sposobów ich lepszego i skuteczniejszego wykorzystania poprzez współpracę wszystkich zainteresowanych i dotkniętych tym problemem stron – czyli w zasadzie nas wszystkich, wszyscy bowiem potrzebujemy wody i energii.

 

  • Woda wymaga energii, a energia wymaga wody.

Woda jest niezbędna do produkcji niemal wszystkich form energii. Energia jest konieczna na wszystkich etapach pozyskiwania, oczyszczania i dystrybucji wody.

  • Zasoby są ograniczone, zaś zapotrzebowanie rośnie.

Zapotrzebowanie na słodką wodę i energię w najbliższych dziesięcioleciach będzie nadal znacznie rosło.  świat stanie przed rodzi to istotnymi  wyzwaniami,  ponieważ  zasoby w niemal wszystkich regionach, zwłaszcza w krajach rozwijających się zostaną nadwyrężone.

  • Oszczędność energii to oszczędność wody. Oszczędność wody to oszczędność energii.

Decyzje dotyczące dostarczania, dystrybucji, ceny oraz wykorzystania wody i energii wzajemnie na siebie oddziałują.

  • „Miliard najuboższych” pilnie potrzebuje dostępu zarówno do wody jak i do energii elektrycznej oraz poprawy warunków sanitarnych.

Na całym świecie 1,3 mld ludzi nie ma dostępu do elektryczności, 768 mln ludzi nie posiada dostępu do wody pitnej, zaś 2,5 mld ludzi żyje w złych warunkach sanitarnych. Woda i energia mają niezwykle istotny wpływ na zmniejszenie ubóstwa.

  • Poprawa efektywności wodnej i energetycznej jest koniecznością, podobnie jak skoordynowana, spójna i zharmonizowana polityka.

Jedynie współpraca między wszystkimi sektorami,  oraz lepsza  koordynacja  gospodarowania zasobami wody i  energii powinna  może doprowadzić do skuteczniejszego i bardziej oszczędnego dostarczania usług wodnych i energetycznych.

Materiały opracowane we współpracy z:

logo UNIC1