Woda i energia – wyzwania dla świata

Wyzwania dla świata

 

Zużycie i zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie na pitną wodę i energię w najbliższych dziesięcioleciach będzie nadal znacznie rosło.

 

Wyzwanie

 • Przewiduje się, że do roku 2050 zapotrzebowanie na wodę, wzrośnie o około 55%. Będzie to spowodowane rosnącym zapotrzebowaniem  sektora produkcyjnego, energetyki cieplnej (w tym elektrowni węglowych i gazowych), rolnictwa i gospodarstw domowych.
 • Woda i energia mają niezwykle istotny wpływ na zmniejszenie ubóstwa.  Osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju, którego termin upływa w 2015 roku,  uzależnione jest od znacznej poprawy dostępu do wody, źródeł energii i elektryczności oraz poprawy warunków sanitarnych. Brak dostępu do wody i energii dotkliwe wpływa na zrównoważony rozwój gospodarczy, który jest ostateczną nadzieją na redukcję ubóstwa na świecie.

 

Co możemy zrobić?

 • Dążyć do poprawy koordynacji działań w dziedzinach wody i energii zarówno w skali krajowej, regionalnej, jak i globalnej.
 • Edukować w zakresie współzależności wody i energii  (oszczędzanie wody pozwala zaoszczędzić energię i vice versa).
 • Promować pożądane wzorce konsumpcji (dotyczy to wyboru środków transportu, opakowań produktów żywnościowych itp).
 • Stosować energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.
 • Szerzyć wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemów, które stanowią fundament zrównoważonego rozwoju gospodarczego i dobrostanu ludzkości oraz są kluczowe dla przetrwania środowiska.

 

 

Zrównoważone gospodarowanie zasobami

Dostarczanie i zaopatrzenie w wodę i energię są ze sobą ściśle związane. Polityka państw w zakresie  wody i energii musi być kompatybilna i spójna, zrównoważona i innowacyjna.

 

Wyzwanie

 • Woda jest niezbędna do produkcji energii, energia z kolei jest konieczna do wydobycia, uzdatniania i dystrybucji wody, a także jej odbioru i oczyszczania po użyciu. Rozwój najpopularniejszych form energetyki (energii elektrycznej uzyskiwanej z węgla, cieplnej i wodnej) jest ograniczony dostępnością wody.
 • Producenci energii mają niewielką motywację do oszczędzania wody (lub nie mają jej wcale) ze względu na jej zbyt niską cenę.
 • Kraje rozwijające się stoją w obliczu problemów związanych z brakiem dostępu do wody i energii.
 • Zagwarantowanie dostępu do nowoczesnych usług energetycznych stanowi jedno z głównych wyzwań w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.
 • Brak spójnej polityki zarzadzania wodą i energią  oraz odpowiednich regulacji prawnych.

 

Co możemy zrobić?

 • Podejmować świadome decyzje dotyczące polityki  energetycznej, uwzględniające zapotrzebowanie i coraz bardziej kurczące się zasoby wodne.
 • Poprawić współpracę w dziedzinie wody i energii oraz ulepszyć koordynację  planowania wodnego i energetycznego. Postawić kwestię wody i energii w centrum uwagi przy podejmowaniu decyzji dotyczących wszystkich branż zależnych od wody, w tym energetyki.

Materiały opracowane we wspólpracy z:

logo UNIC1